+31 (0) 6 4714 2773 info@kamnetsolutions.nl

Overzicht Algemene Leveringsvoorwaarden Kamnet Solutions:

Kamnet Solutions leveringsvoorwaarden 2018-01-01a

Versie Kamnet Solutions leveringsvoorwaarden 2018-01-01a

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; koper: bedrijf of particulier.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kamnet en een koper waarop Kamnet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kamnet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De door Kamnet uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Kamnet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Bestelling, Levering en Annulering
1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
2. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
3. Bestellingen via het internet zijn definitief na bevestiging van Kamnet aan de koper. Pas na ontvangst aan Kamnet van het bedrag ter hoogte van de bestelling inclusief BTW zal Kamnet overgaan met de verdere orderverwerking.
4. De klant kan een bestelling zonder kosten of andere financiële gevolgen schriftelijk of per fax annuleren voordat de betaling aan Kamnet is gedaan. Indien Kamnet de betaling niet binnen tien werkdagen heeft ontvangen, dan zal de bestelling zonder verdere kosten ongedaan worden gemaakt.
5. Indien de klant, na ontvangst van de betaling aan Kamnet, de bestelling als nog wenst te annuleren voor het moment dat de goederen zijn verzonden, zal Kamnet dit doen in de vorm van een te goed bon ter waarde van de bestelling inclusief BTW; met inhouding van eventuele levering kosten.
6. Indien de klant, na ontvangst van de betaling aan Kamnet, de bestelling als nog wenst te annuleren na het moment dat de goederen zijn verzonden, zal Kamnet dit direct doen in de vorm van een te goed bon ter waarde van de bestelling inclusief BTW; met inhouding van eventuele levering kosten. De klant moet dan binnen drie werkdagen na ontvangst de bestelling ongeopend terugsturen aan Kamnet. De verantwoordelijkheid over de goederen/bestelling ligt bij de klant tot het moment dat Kamnet de bestelling ontvangen en gecontroleerd heeft. Schade, defecten en andere (verkoop-) waarde verminderende gevolgen zal Kamnet in mindering brengen op de tegoed bon.
7. Indien de klant de bestelling na ontvangst binnen tien werkdagen wenst ongedaan te maken, zal het in artikel 4 punt 6 van toepassing zijn met uitzondering van de geopende verpakking. Indien de verpakking is geopend door de klant zal Kamnet behoudens waarde vermindering in overleg met de klant een bedrag in mindering op de tegoed bon brengen ter waarde van tenminste 40 % incl BTW van het totaal bedrag van de te retourneren bestelling.
Artikel 5. Levertijd
1. Door Kamnet opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper Kamnet derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Kamnet een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Kamnet opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 6. Deelleveringen
Het is Kamnet toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Kamnet bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Kamnet er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Kamnet een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Kamnet en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kamnet omstandigheden ter kennis komen die Kamnet goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien Kamnet de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is Kamnet bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en anderonverminderd het recht van Kamnet schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Kamnet zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kamnet bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie
1. Kamnet garandeert dat de door haar geleverde en geproduceerde hardware en software systemen vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering. Overige goederen vallen onder garantie van de maker en of leverancier.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Kamnet kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, het niet juist opvolgen van instructies of schade ontstaan door invloeden van buiten zoals die door malware, virussen en ransomware.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie en voorwaarden die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Kamnet geleverde zaken blijven het eigendom van Kamnet totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Kamnet gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door Kamnet geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kamnet dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Kamnet haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kamnet zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Kamnet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Kamnet te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Kamnet.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Kamnet worden geretourneerd.
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: – in Nederlandse valuta (Euro) – exclusief BTW – op basis van door Kamnet gehanteerde minimum hoeveelheden – exclusief transportkosten – exclusief installatie en nazorg kosten, tenzij anders aangeven.
2. Indien Kamnet met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Kamnet niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Kamnet kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Kamnet aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Kamnet en de verplichtingen van de koper jegens Kamnet onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 15. Kredietbeperking Kamnet is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 3% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. (8)
Artikel 16. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

  • over de eerste € 3.000,00 15%
  • over het meerdere tot € 6.000, 00 10%
  • over het meerdere tot € 15.000, 00 8%
  • over het meerdere tot € 75.000,00 5%
  • over het meerdere 3%

2. Indien Kamnet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Kamnet is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kamnet of haar ondergeschikten en (onder) aannemers.
3. De aansprakelijkheid van Kamnet is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Kamnet in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Kamnet aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Kamnet beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Kamnet is op geen enkele wijze direct en of indirect aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of beschadiging van digitale gegevens als gevolg van fouten, beschadigingen of gebreken die aantoonbaar veroorzaakt zijn door software-, hardware- en digitale communicatie fouten en ongewenste situaties zoals die van malware, virussen en ransomware. Hierbij gelden altijd volledig en uitsluitend de voorwaarden van externe leveranciers die gelden op zoal opslag, beheer en bescherming van digitale gegevens.
Artikel 19. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kamnet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kamnet niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Kamnet daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kamnet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kamnet niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Kamnet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats/regio van Kamnet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kamnet het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (11)
Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Kamnet en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn opvraagbaar en te op te slaan (downloaden) op www.kamnetsolutions.nl en op deze website. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.